NON-STOP
HOOFDPAGINA AGENDA 2018 INFO VNR WANDELINDEX YOUTUBE
HET GASTENBOEK

Zoek hier de plaats of gemeente

   om een wandeling te vinden.

HOOFDPAGINA AGENDA INFO VNR Sitemap CONTACT
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "Non-Stop" ( update 10 januari 2017 )


Seniorenwerking Vriendenkring Nieuw Rodenem vzw.


Het huishoudelijk reglement tracht te voorzien in alle gevallen die niet geregeld worden door de officiële en bekrachtigde statuten van de vzw en geldt voor alle leden ongeacht de categorie waartoe ze behoren.

Alle gevallen, niet voorzien in de statuten, noch in het huishoudelijk reglement worden door de raad van bestuur van de vzw beslecht.


1   De seniorenwerking "Non-Stop" is een afdeling van de "Vriendenkring Nieuw  Rodenem vzw".

2   Deze afdeling kan autonoom werken maar blijft te allen tijde gebonden door de officiële     

     bekrachtigde  statuten en het huishoudelijk reglement van de vzw.

3   Zij duiden zelf het bestuur aan voor hun werking.

4   Voor de bestuursleden is een verzekering afgesloten.

5   De werking mag niet gebruikt worden voor persoonlijke belangen.

6   De bestuursleden zijn niet bezoldigd en ontvangen geen vergoedingen.

7   Financieel is de afdeling in principe voor de dagelijkse routinezaken op zichzelf aangewezen.

8   Alle beslissingen in verband met het organiseren van activiteiten of bijsturen van de werking,

     moeten door het bestuur worden goedgekeurd.

9   Voor activiteiten met een bepaalde kost, kan van de deelnemers een tussenkomst gevraagd

     worden.

10  Een penningmeester zal de financiële operaties waarnemen en een kasverslag  bijhouden.    

     Vanaf 10 januari 2017 wordt Lizy Herremans hiervoor aangesteld.

     De rekening is geopend  op  "Non-Stop" met de handtekening van 2 gevolmachtigde  leden,   

     Lizy Herremans en Viktor Denayer.

11  Elke uitgave van meer dan 250 euro moet eerst door het bestuur worden goedgekeurd.

12  Vervoerkosten, in opdracht van de vereniging, worden per geval door het bestuur

      bekeken en naar verbruik vergoed.

      Andere kosten worden terugbetaald tegen voorlegging van de nodige bewijsstukken.

13  Naargelang de noodzaak zal door de voorzitter het bestuur tot een vergadering oproepen.

14  In alle publicaties wordt de benaming : "Non-Stop" Seniorenwerking vnr-vzw. Gebruikt.

15  De deelnemers aan de verschillende activiteiten zijn verzekerd via de verzekering van de

      Vriendenkring Nieuw Rodenem vzw.

16 LEDEN


Er wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en gewone leden.

A. Actieve leden: Als men minstens 10 maal per jaar aanwezig is op een door Non-Stop georganiseerde activiteit, wordt men ‘actief lid’. Dit biedt financiële voordelen bij de organisatie van speciale activiteiten, zoals daguitstappen, meerdaagse verblijven e.a., activiteiten die meestal met * zijn vermeld op de kalender.

Nieuwe leden worden tijdens het eerste jaar als actief lid ingeschreven.

B. Gewone leden: indien men minder dan 10 maal, maar ten minste 5 maal per jaar op een door de Non-Stop georganiseerde activiteit aanwezig is, wordt men ‘gewoon lid’. Deze leden krijgen wel de kalender en alle informatie.

C. Men kan dus geen lid worden of blijven als men aan minder dan 5 activiteiten per jaar deelneemt.

Nieuwe leden:

    Toetredingsvoorwaarden.

Om lid te worden van de "Non-Stop" seniorenwerking en te kunnen deelnemen aan alle activiteiten door "Non-Stop" georganiseerd, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan :

Inwoner zijn van de wijk Nieuw Rodenem en lid zijn van de vnr-vzw.

Ouder zijn dan 55 jaar.

Personen van buiten de wijk, wonend in Groot Halle,  kunnen lid worden door het betalen van een lidgeld dat gelijk is aan het lidgeld van de vnr-vzw.   (Vanaf 2016 = 5,00 euro p/p)

Het aantal deelnemers van buiten de wijk is limitatief; het mag nooit meer zijn dan 40% van het totaal aantal leden. Uitzonderingen hierop kunnen worden toegestaan, mits akkoord van het bestuur.

17  Een website is geopend onder www.non-stop.be en het beheer ervan wordt toegekend aan

      Frans Diederich dit in samenspraak met het bestuur.

18  Het bestuur kan het huishoudelijk reglement, naargelang de noodzaak, aanpassen.

19  Bij ontbinding van de "Non-Stop" seniorenwerking zullen de roerende en onroerende goederen

      aan een lokale vereniging met dezelfde doelstelling, worden  toegewezen.

20  Vanaf 10 januari 2017 is de bestuursploeg als volgt samengesteld:

      Voorzitter: Viktor Denayer. Ondervoorzitter: René Janssens.

 Penningmeester: Lizy Herremans. Bestuursleden: Magda Decoster, Marleen Dannau en Roger Serlippens. Webmaster: Frans Diederich.

21  Het bestuur kan worden aangepast mits akkoord van alle bestuursleden.PRINTBARE VERSIE