NON-STOP
HOOFDPAGINA AGENDA 2021 INFO VNR WANDELINDEX YOUTUBE

Zoek hier de plaats of gemeente

   om een wandeling te vinden.

Gastenboek voor NON-STOP
HOOFDPAGINA AGENDA INFO VNR Privacy-Verklaring Sitemap
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print

PRIVACY  VERKLARING  NON-STOP  SENIORENWERKING VNR -VZW


Non-Stop seniorenwerking vnr-vzw  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Non-Stop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

—> facultatief omdat je eigenlijk gewoon weergeeft dat je de wet volgt

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Non-Stop voorzitter: Viktor Denayer, Heuvelpark 24, 1500 Halle. Telefoon : 02/356 39 21  

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door  Non-Stop verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Non-Stop

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• Het publiceren van artikels over activiteiten.

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen:  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail , huwelijksdatum..


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

• Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten.  

Bewaartermijn Non-Stop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens  Non-Stop van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.   U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website …www.non-stop.be. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze bestuursleden.  

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement  

Non-Stop kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website of per brief.